1 juli informatieavond cameraplan Haatland

Op Haatland wordt regelmatig ingebroken en zijn al vaker onveilige situaties voorgevallen. Daarom werkt de stichting samen met een klankbordgroep van bedrijven, de wijkagent, de gemeente en een externe deskundige aan een plan voor de invoering van camerabewaking op het bedrijventerrein. De hoofdlijnen voor dit plan zijn nu gereed.

Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst over dit plan op maandagavond 1 juli a.s. om 19.30 uur bij Impact aan de Gildestraat 1 te Kampen (ingang werkcafé).

Wij bespreken graag met u hoe het cameraplan eruit komt te zien en zien uw komst met belangstelling tegemoet.

Financieel jaarverslag 2022

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds bedrijventerrein Haatland heeft het financieel verslag 2022 bij de gemeente ingediend. Dit verslag is hier te downloaden.

10 april a.s. actiedag ‘Ondermijning’

De gemeente Kampen organiseert op 10 april a.s. samen met de politie en brandweer een actiedag Ondermijning. Deze dag staat in het teken van verbinding met de ondernemers. Het is belangrijk om samen een aantrekkelijk en veilig leef- en vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers op bedrijventerreinen. Preventie is een belangrijk uitgangspunt maar gaat uiteindelijk in sommige gevallen hand in hand met repressie te weten: het uitvoeren van integrale controles.

Het is belangrijk om ondernemers voor te lichten over de verschijningsvormen van ondermijning en om daarnaast de meldingsbereidheid onder ondernemers te vergroten. De primaire doelstelling van de actiedag ondermijning is als volgt:

“In contact komen met ondernemers door informeel het gesprek aan te gaan over ondermijnende criminaliteit, hen voor te lichten over de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en waar nodig te adviseren over brandpreventieve maatregelen”.

Het is de bedoeling dat gemeente, brandweer en politie informeel bij ondernemers langskomen om hierover door te praten.

Als ondernemers hierin geïnteresseerd zijn kunnen ze zich opgeven door een mailtje te sturen naar OpenbareOrdeVeiligheid@kampen.nl

Offertetraject camerabeveiliging, maart 2024

In de afgelopen maanden is het bestuur van de stichting samen met een werkgroep van ondernemers op Haatland en een externe deskundige aan de slag gegaan met de uitwerking van de cameraplannen. Cameraposities zijn verder uitgewerkt en een technisch programma van uitgangspunten is opgesteld.

Vervolgens is aan een drietal gespecialiseerde bedrijven een uitvraag gedaan voor het realiseren van de camerabeveiliging op Haatland. De eerste offertes zijn door deze bedrijven uitgebracht en momenteel worden met deze bedrijven gesprekken gevoerd over de aanscherping van de offertes. Uiteindelijk zal uit deze offertes een keuze voor een bedrijf worden gemaakt, die het cameraplan daadwerkelijk op Haatland gaat uitvoeren. We verwachten in de loop van dit voorjaar hierover duidelijkheid te hebben.

Daarna zal het plan met de gemeente ter goedkeuring worden afgestemd en zullen ook alle bedrijven op Haatland worden geïnformeerd. Uiteraard ontvangt u hierover dan nader bericht! Het streven is nog steeds om eind 2024 het camerasysteem operationeel te hebben.

Bewonersavond Haatland over camerabeveiliging

Op 25 oktober jl. heeft er in het werkcafé bij Impact een informatieavond plaatsgevonden voor bewoners op Haatland over de in voorbereiding zijnde plannen voor de camerabeveiliging op Haatland. Circa 90 bewoners van het bedrijventerrein waren hiervoor uitgenodigd.

De bewoners zijn tijdens deze avond geïnformeerd over de invulling van het cameratoezicht op Haatland. Het realiseren van een virtueel hekwerk op het terrein betekent ook iets voor de bewoners en hun privacy. 

Ondanks het feit dat er in Nederland op veel plaatsen camera’s zijn, hecht het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds bedrijventerrein Haatland er waarde aan om met de bewoners hierover in gesprek te gaan. Belangrijk is dat uitgelegd wordt hoe het systeem gaat werken en welke privacy waarborgen er in het systeem zitten. De inrichting van het toezicht wordt zodanig, dat geen functionaris die belast is met toezicht, beelden zou kunnen maken van de privé omgeving van de particuliere bewoners. Dit kan door de positie van de camera of door afscherming van gedeelten van het beeld in de software. Ook het recht van inzage en gegevenswissing is uitgelegd aan de direct betrokkenen. 

De aanwezige bewoners toonden zich geïnteresseerd en waren blij met de komst van een verbeterde beveiliging met cameratoezicht. Voor hen neemt hiermee juist het gevoel van veiligheid toe. Er is ook doorgesproken over de lijnen van communicatie die gevolgd kunnen worden om vanuit de bewoners van het terrein de signalen op de juiste plek te krijgen.

In de komende periode zullen zowel de bedrijven als de bewoners van tijd tot tijd op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het beveiligingsproject op Haatland. Mocht u op voorhand vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de parkmanager via parkmanager@ondernemersfondshaatland.nl

Planning is in het voorjaar van 2024 de plannen te hebben uitgewerkt zodat in het laatste kwartaal van 2024 de camerabeveiliging operationeel kan worden.

logo stichting ondernemersfonds haatland

Nieuwe website